cultureexchange.hk

組織架構 Structure

Board of Director 董事會成員
 

Chairperson Principal Mr. Lai Ping Wah Jonathan            

主席 賴炳華校長                         
Secretary Mr. Tse Ka Cheung秘書 謝家祥先生
Chief Executive Mr. Nelson Yip Siu Hong, MH   行政總裁 葉少康先生, MH  

ITF-GSP Honorable Advisor 創新科技文化顧問團成員

義務核數師     

林得強先生 Mr. Norman Lam( 林得強會計師事務所

義務法律顧問

林正文先生 Mr. Roger Lam(鄧王周廖成利律師行)

顧問

馬逢國議員, SBS, JP Hon Ma Fung Kwok, SBS, JP

顧問

莊太量教授 Prof. Terence Chong

顧問

賴炳華校長 Principal Jonathan Lai Ping Wah

顧問

何鍾泰博士 Dr. Raymond Ho Chung Tai, SBS, MBE
顧問陳立文博士 Dr. Liwen Chen
顧問潘偉業先生 Mr Ben Poon
顧問鄧亮生教授 Prof. Tang Leung Sang Nelson
顧問譚偉豪博士 Dr Samson Tam, JP
Chairman, Group Sense (International) Ltd
顧問                  呂堅教授 Prof Jian LU
Vice President (Research & Technology) City University of Hong Kong
顧問                   陳志輝教授 Prof Andrew Chan Chi Fai, SBS, JP
顧問

陳耀邦先生 Mr Bong Chan

顧問陳家豪教授 Prof. Emil Chan
顧問黃恩華先生 Mr Kevin Huang
顧問劉新元先生 Mr Andy Liu
顧問

馮健華律師 Mr Fung Kin Wah, Franky

顧問

紀自榮教授 Prof Brian Kei

顧問林樹仁博士 Dr LAM Shu Yan, Benson 
顧問潘偉業先生 Mr Ben Poon
顧問葉少康MH院士 Hon. Fellow Yip Siu Hong, Nelson, MH
顧問麥婉君小姐 Ms Amy Mak
Scroll to Top